Algemene voorwaarden Weiso Platform

Wanneer gelden deze voorwaarden?
0.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Weiso Projecten en op iedere Overeenkomst tussen Weiso Projecten en een Wederpartij. Ook zijn deze voorwaarden van toepassing op toegang en het gebruik van het webportal van Weiso Projecten waarbij de Wederpartij gebruik kan maken van de dienstverlening (“diensten”) van Weiso Projecten.
0.2 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen of aanvullingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als Weiso Projecten hierop schriftelijk akkoord heeft gegeven en alleen op het gedeelte van de opdracht waarvoor dit akkoord is gegeven.
0.3 Als één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Weiso Projecten zal dan samen met de Wederpartij een nieuwe bepaling overeenkomen, zonder het doel en de strekking van de ongeldige of vernietigde bepaling uit het oog te verliezen.
0.4 Als Weiso Projecten van een Wederpartij niet steeds een strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat Weiso Projecten het recht zou verliezen om in andere gevallen wel de strikte naleving te verlangen.
 

1. Offertes en aanbiedingen (“offertes”)
1.1 De aard en de omvang van de Overeenkomst wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de werkzaamheden of te leveren producten.
1.2 Alle offertes van Weiso Projecten zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt vermeld. Dat houdt in dat Weiso Projecten het recht heeft om de voorwaarden van de offerte nog te wijzigen. Een Wederpartij kan aan een uitgebrachte offerte dus geen rechten ontlenen. Een offerte vervalt in ieder geval als de geoffreerde dienst of producten in de tussentijd niet meer beschikbaar is/zijn.
1.3 Weiso Projecten kan niet aan offertes worden gehouden als de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
1.4 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
1.5 Als Weiso Projecten in de offerte een samengestelde prijsopgave opneemt, dan kan Weiso Projecten niet verplicht worden om een gedeelte van de Overeenkomst te verrichten tegen een overeenkomstig gedeelte van de samengestelde prijs.
1.6 Weiso Projecten is altijd gerechtigd tot wijziging van de overeengekomen prijs zonder dat de Wederpartij gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden als de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of het gevolg is van een prijsstijging van het product of andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
1.7 Alle geoffreerde bedragen zijn exclusief BTW en inclusief verzending, tenzij anders vermeld.
 

2. Dienstverlening
2.1 De Wederpartij kan gebruik maken van de diensten van Weiso Projecten, onder de volgende voorwaarden:
Wederpartij is ouder dan 16 jaar of indien jonger, is toestemming van ouders en/of voogd vereist;
Wederpartij handelt als rechtspersoon.
2.2 Weiso Projecten behoudt het recht om zonder (voorafgaande) kennisgeving of opgaaf van reden het gebruik en/of de toegang tot zijn diensten te verbieden, bijvoorbeeld om profielen te blokkeren of te verwijderen of door IP-adressen te blokkeren als Weiso Projecten dat wenselijk acht.
2.3 Wederpartij kan gebruik maken van de diensten van Weiso Projecten via het inloggen op een webportal. Wederpartij dient hiervoor een account aan te maken. Indien de Wederpartij geen account aanmaakt kan er geen gebruik worden gemaakt van de webportal van Weiso Projecten.
 

3. Overeenkomst
3.1 Een Overeenkomst tussen Partijen komt uitsluitend tot stand op het moment dat de Wederpartij een aanbod of offerte van Weiso Projecten ongewijzigd accepteert, of als Weiso Projecten een opdracht schriftelijk bevestigt, of geheel of gedeeltelijk aan de opdracht uitvoering heeft gegeven.
3.2 Afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de Overeenkomst die door of namens Weiso Projecten na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn gedaan, zijn slechts bindend als deze schriftelijk door Weiso Projecten zijn bevestigd, of als Weiso Projecten reeds geheel of gedeeltelijk daaraan uitvoering heeft gegeven.
3.3 Weiso Projecten kan bij of na het aangaan van de Overeenkomst en voordat de Overeenkomst (verder) wordt uitgevoerd/ (verder) te leveren van de Wederpartij voldoende zekerheid te verlangen, dat zowel aan de betalingsverplichting als aan eventuele overige verplichtingen voldaan zal worden. Weiso Projecten kan om die reden een aanbetaling op het factuurbedrag vragen voordat wordt gemet de uitvoering van de Overeenkomst. Weigering van de Wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft Weiso Projecten het recht de Overeenkomst te weigeren.
 

4. Herroepingsrecht
4.1 Een Consument heeft de mogelijkheid om bij koop op afstand de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De Consument dient een herroeping binnen 14 dagen kenbaar te maken, na de dag nadat het product is ontvangen door de Wederpartij of een vooraf door de Wederpartij aangewezen vertegenwoordiger.
4.2 Op het herroepingsrecht kan in een aantal gevallen geen beroep worden gedaan, zoals bedoeld in artikel 6:230p BW. Dit is bijvoorbeeld het geval als er producten met een beperkte houdbaarheid geleverd zijn, er sprake is van gepersonaliseerde producten of als een verzegeling gebroken is.
4.3 Gedurende de bedenktijd van 14 dagen zal de Consument zorgvuldig omgaan met het geleverde product en de eventuele verpakking. De Consument zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Als de Consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren – voor zover redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Weiso Projecten te retourneren, conform de door Weiso Projecten verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.4 Als de Consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht is hij/zij verplicht om dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Weiso Projecten. Dit moet de Consument doen middels het zenden van ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat hij/zij de Overeenkomst wenst te herroepen of door het ingevulde Modelformulier voor herroeping, bedoeld in bijlage 1 van deze algemene voorwaarden toe te zenden aan Weiso Projecten. De Consument moet het product binnen 14 dagen na het doen van de verklaring in de vorige volzin retourneren. De bewijslast voor het tijdig retourneren van het geleverde product en het uiten van de ondubbelzinnige verklaring ligt bij de Consument.
4.5 Als de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, dan komen de kosten van retourzending voor zijn rekening.
4.6 Als de Consument na afloop van de in dit artikel genoemde termijnen niet aan Weiso Projecten via de voorgeschreven wijze kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht resp. het product niet aan Weiso Projecten heeft geretourneerd, dan is koop een feit.
 

5. Verplichtingen Wederpartij
5.1 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat alle gegevens en bescheiden, waarvan Weiso Projecten heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de Overeenkomst, of waarvan de Wederpartij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst, tijdig en in de door Weiso Projecten gewenste vorm en wijze aan Weiso Projecten ter beschikking worden gesteld.
5.2 De Wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Weiso Projecten ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van of via derden afkomstig zijn.
5.3 De Wederpartij is gehouden tot afname van de (overeengekomen) zaken op het moment dat deze aan haar ter beschikking worden gesteld. Als de Wederpartij deze afname weigert en/of nalatig is met het verstrekken van instructies die noodzakelijk zijn voor de levering van de (overeengekomen) zaken, dan heeft Weiso Projecten het recht om de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
5.4 Als de Wederpartij niet, niet-tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichtingen zoals bedoeld in dit artikel heeft voldaan, dan is Weiso Projecten gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Wederpartij wel aan haar verplichtingen zoals genoemd in dit artikel heeft voldaan. Als Weiso Projecten als gevolg hiervan kosten moet maken, dan komen deze kosten voor rekening van de Wederpartij. Deze kosten zullen in dat geval op basis van nacalculatie door Weiso Projecten aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
5.5 De diensten van Weiso Projecten mogen enkel voor eigen gebruik worden aangewend onder de voorwaarden, zoals uitdrukkelijk vermeld in deze algemene voorwaarden.
5.6 Wederpartij is verantwoordelijk voor iedere activiteit op zijn/haar account en dient daarbij zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord strikt vertrouwelijk te houden en niet te openbaren.
5.7 Het is de Wederpartij niet toegestaan om derden toegang te verlenen tot de diensten van Weiso Projecten via zijn/haar geregistreerde account. Wanneer de gegevens worden gedeeld met derden is de Wederpartij volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor directe en indirecte schade die daaruit voortvloeien.
5.8 Weiso tracht redelijke beveiligingsmaatregelen toe te passen om te voorkomen dat niet-gemachtigde toegang krijgen tot het account van de Wederpartij. Weiso Projecten kan de absolute beveiliging van het account, de inhoud of de persoonlijke informatie die de Wederpartij heeft verstrekt niet garanderen en niet beloven dat de beveiligingsmaatregelen zullen voorkomen dat derden of “hackers” illegaal toegang krijgen tot de diensten van Weiso Projecten of de inhoud ervan.
5.9 De diensten van Weiso Projecten mogen niet gebruikt worden voor:
illegale doeleinden;
onrechtmatige, misleidende, discriminerende of fraudeleuze doeleinden;
het maken van inbreuk op de rechten van iemand anders, zoals de intellectuele eigendomsrechten;
het verspreiden van virussen of malware, of enige andere software of code die schade kan toebrengen aan (de toegankelijkheid of beschikbaarheid van) onze diensten;
het delen van Content die aanstootgevend is of op enige andere wijze in strijd is met de wet, de goede zeden of de openbare orde.
 

6. Uitvoering van de Overeenkomst
6.1 Alle werkzaamheden die door of namens Weiso Projecten worden verricht in de uitvoering van de Overeenkomst, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis van Weiso Projecten. Weiso Projecten biedt dus geen garantie voor enig resultaat of verwachtingen.
6.2 Weiso Projecten heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6.3 Weiso Projecten bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Overeenkomst wordt uitgevoerd, maar neemt daarbij de door de Wederpartij kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Weiso Projecten behoudt zich het recht voor om personen en/of medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden te vervangen.
6.4 Opgegeven termijnen voor het uitvoeren van de werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken zijn indicatief en zijn nooit fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Weiso Projecten schriftelijk in gebreke te stellen.
6.5 Tenzij anders overeengekomen, omvat de opdracht van Weiso Projecten nooit:
−          het toetsen of de instructies van de Wederpartij voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, tenzij het uitvoeren een bepaalde (specifieke) test tussen Partijen is overeengekomen;
−          het doen van onderzoek naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
−          het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in het voorgaande punt bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de Wederpartij;
−          het controleren van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door de Wederpartij aangeleverde gegevens en informatie.
6.6 Weiso Projecten is gerechtigd om de overeenkomst in verschillende fases uit te voeren en de uitgevoerde (deel)opleveringen afzonderlijk aan de Wederpartij in rekening te brengen.
6.7 Als na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het voor de behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.8 Als Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van oplevering daardoor worden beïnvloed. Weiso Projecten zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Als de wijziging van en/of de aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, dan zal Weiso Projecten de Wederpartij hierover tevoren inlichten.
 

7. Duur van het gebruiksrecht
7.1 Het gebruiksrecht op de diensten van Weiso Projecten is in principe voor onbepaalde tijd. Het gebruik van de diensten kan op elk moment worden beëindigd middels verwijdering van het account door de Wederpartij. Weiso Projecten heeft eveneens het recht om het gebruiksrecht met onmiddellijke ingang en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, te beëindigen. Dit kan onder meer in geval van onbevoegd of onzorgvuldig gebruik van de diensten van Weiso Projecten, in geval van misbruik van de diensten of in geval er via het account van de Wederpartij gehandeld wordt in strijd met de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
7.2 Op ieder moment kan Weiso Projecten zijn diensten (tijdelijk of definitief) buiten werking stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassingen of vanwege andere redenen. Daarnaast behoudt Weiso Projecten het recht om informatie in zijn diensten te wijzigen of geheel te verwijderen.
 

8. Levering
8.1 Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Weiso Projecten kenbaar heeft gemaakt.
8.2 Als moment van levering geldt:
−          als Partijen zijn overeengekomen dat Weiso Projecten de zaken en/of diensten aflevert ten kantore van de Wederpartij of een andere door de Wederpartij aangewezen plaats: het moment dat Weiso Projecten de zaken en/of diensten op die betreffende plaats aanbiedt, ook al wordt de ontvangst van de zaken en/of diensten op dat moment door de Wederpartij geweigerd;
−          in het geval dat de Wederpartij de zaken en/of diensten in ontvangst komt nemen ten kantore van Weiso Projecten of een door Weiso Projecten aangewezen plaats: het moment waarop de Wederpartij volgens de afspraak de zaken en/of diensten in ontvangst zou nemen, ook al wordt de ontvangst van de zaken en/of diensten op dat moment geweigerd door de Wederpartij of ook al verschijnt de Wederpartij niet tijdig op de afgesproken plaats en tijd om de levering in ontvangst te kunnen nemen.
8.3 Opgegeven (lever)termijnen zijn indicatief en zijn nooit fatale termijnen. Als een termijn wordt overschreden, dan dient de Wederpartij eerst een schriftelijk bericht met een tweede kans (ingebrekestelling) aan Weiso Projecten toe te sturen.
8.4 Vanaf het moment van levering berust het risico op beschadiging, verlies, diefstal en tenietgaan van de zaken bij de Wederpartij.
8.5 De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze bij haar worden afgeleverd. Als de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van instructies die nodig zijn voor de levering, dan is Weiso Projecten gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Wederpartij.
8.6 Weiso Projecten is te allen tijde gerechtigd om vorderingen op de Wederpartij te verrekenen met bedragen die de Wederpartij of een aan de Wederpartij gelieerde vennootschap aan Weiso Projecten verschuldigd is.
8.7 Voor de vaststelling van de leveringsdatum en hetgeen de Wederpartij aan Weiso Projecten verschuldigd is, is de administratie van Weiso Projecten te allen tijde leidend.
 

9. Betaalde diensten
9.1 Gebruik van de diensten van Weiso Projecten is niet onbeperkt. Weiso Projecten brengt kosten in rekening bij Wederpartij. De kosten zijn afhankelijk van de communicatie frequentie van de Wederpartij. Communicatie via het dienstenplatform van Weiso Projecten tot een maximum van 10 verzonden berichten is kosteloos. Hierna dient de Wederpartij is de Wederpartij maandelijks de volgende kosten verschuldigd:
Indien de Wederpartij gebruik maakt van de diensten zijnde een eenmanszaak bedragen de kosten €7,50 per maand;
Indien de Wederpartij gebruik maakt van de diensten niet zijnde een eenmanszaak maar een andere rechtsvorm bedragen de kosten € 50,00 per maand.
9.2 De vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
9.3 Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast.
9.4 Binnen het betaalde account kan de Wederpartij communiceren met andere gebruikers van de diensten, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties of het versturen van berichten of het discussiëren binnen groepen. De Wederpartij verklaart geen spam te versturen, of enige andere communicatie die ongewenst is voor de ontvanger, commercieel of anderszins, met inbegrip van maar niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, denigrerende, beledigende, privacy schendende of commerciële communicatie. Handelingen in strijd met deze voorwaarden kunnen leiden tot onmiddellijke ontzegging van de toegang en het gebruik van de diensten en beëindiging van de gebruikerslicentie.
 

10. Opschorting en ontbinding
10.1 Weiso Projecten heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden zonder dat hij/zij verplicht is tot betaling van enige schadevergoeding, schadeloosstelling of kosten, als:
-         de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
-         Weiso Projecten ter kennis gekomen omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
-         door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Weiso Projecten gevergd kan worden dat hij/zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
-         de Wederpartij niet de gevraagde zekerheid verstrekt voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.
De Wederpartij is in voornoemde gevallen uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die bij Weiso Projecten direct of indirect (zijn) ontstaan.
10.2 Weiso Projecten heeft altijd het recht een Overeenkomst, of een wijziging daarin, te weigeren of te beëindigen als de Overeenkomst in strijd is met een wettelijke bepaling of regelgeving. Weiso Projecten mag ook een Overeenkomst weigeren of beëindigen als de Overeenkomst naar zijn mening schade kan toebrengen aan de belangen of goede naam van zijn onderneming. Het komt voor eigen rekening en risico van de Wederpartij dat bij beëindiging of verwijdering gegevens verloren kunnen gaan.
10.3 Als de Overeenkomst tussen Partijen wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Weiso Projecten op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
10.4 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Wederpartij (langer dan drie maanden), van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, staat het Weiso Projecten vrij om de Overeenkomst direct op te zeggen en/of de opdracht of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van Weiso Projecten tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Weiso Projecten op de Wederpartij zijn in dit geval direct opeisbaar.
10.5 Bij opschorting of beëindiging van het account van de Wederpartij, blijven alle bepalingen van deze algemene voorwaarden die bedoeld zijn om na beëindiging te blijven voortduren, van toepassing.
 

11. Annulering
11.1 Een gehele of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst door de Wederpartij is enkel mogelijk bij wederzijds goedvinden.
11.2 Bij een gehele of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst door de Wederpartij, heeft Weiso Projecten altijd het recht om de kosten voor de reeds gemaakte of ingeplande uren en werkzaamheden in de uitvoering van de Overeenkomst, alsook de kosten voor de reeds uitbesteedde diensten of bestelde producten, aan de Wederpartij in rekening te brengen tegen het daarvoor geldende tarief.
Waarbij de Wederpartij steeds tenminste een minimale vergoeding van 50% van de totale overeengekomen kosten aan Weiso Projecten verschuldigd is. Een en ander onverminderd het recht van Weiso Projecten om schadevergoeding te vorderen voor zover de annuleringskosten niet toereikend zijn.
11.3 Als annuleringsdatum geldt de datum waarop Weiso Projecten de schriftelijke annulering heeft ontvangen.
11.4 Voor de vaststelling van de gemaakte kosten en de bijbehorende annuleringsdatum is de administratie van Weiso Projecten leidend.
 

12. Overmacht
12.1 Weiso Projecten is niet gehouden om een verplichting uit de Overeenkomst na te komen als er sprake is van overmacht (artikel 6:75 BW).
12.2 Naast het bepaalde in de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Weiso Projecten geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Weiso Projecten niet in staat is om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Dit omvat ook de situatie dat er sprake is van een werkstaking in het bedrijf van Weiso Projecten of derden, en de situatie dat Weiso Projecten producten of diensten te laat geleverd krijgt van zijn/haar toeleveranciers. Weiso Projecten kan zich ook beroepen op overmacht als de overmacht intreedt nadat Weiso Projecten de Overeenkomst had moeten nakomen.
12.3 Weiso Projecten heeft het recht om de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten tijdens de periode dat de overmacht plaatsvindt. Beide Partijen hebben het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder vergoeding van schade als deze periode van overmacht langer dan drie maanden voortduurt.
12.4 Als Weiso Projecten bij het intreden van de overmacht al een deel van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen, dan mag Weiso Projecten dit alvast in rekening brengen aan de Wederpartij. De Wederpartij is dan verplicht om deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 

13. Vergoedingen en betaling
13.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling voorafgaand te geschieden.
13.2 Bij niet of niet-tijdige betaling is de Wederpartij zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie van Weiso Projecten in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. Een Consument zal eerst door Weiso Projecten worden gewezen op de te late betaling en een termijn van 14 dagen worden gegund om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. De Wederpartij is dan de wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.
13.3 Weiso Projecten heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Betalingen van de Wederpartij worden door Weiso Projecten steeds aangewend ter vereffening van de oudste vervallen vorderingen.
13.4 De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar aan Weiso Projecten verschuldigde.
13.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of andere bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
 

14. Aansprakelijkheid
14.1 Eventuele aansprakelijkheid van Weiso Projecten blijft altijd slechts beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.
14.2 Weiso Projecten en de door hem ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan ten gevolge van:
-       door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
-       de aanschaf van vervangende goederen, diensten of technologie;
-       andere personen die aanwezig zijn op de plaats van uitvoering van de Overeenkomst algemeen geldende (veiligheids-)voorschriften niet in acht nemen of niet zorgvuldig met het door Weiso Projecten gecreëerde omgaan;
-       normale slijtage en waardevermindering van het product die buiten zijn schuld ontstaat;
-       omstandigheden die buiten de macht van Weiso Projecten liggen.
14.3 Weiso Projecten biedt geen garantie met betrekking tot de resultaten van de verrichte werkzaamheden.
14.4 De diensten van Weiso Projecten zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Weiso Projecten kan niet garanderen dat de diensten altijd zonder onderbreking fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of werkzaam zijn.
14.5 De aansprakelijkheid van Weiso Projecten is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot ten hoogste het gefactureerde bedrag aan de Wederpartij over de laatste twee kalendermaanden inzake de (deel)opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.6 Weiso Projecten is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Weiso Projecten aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Weiso Projecten toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
14.7 Weiso Projecten is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
14.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als Weiso Projecten de schade heeft veroorzaakt met opzet of grove schuld.
 

15. Vrijwaring
15.1 De Wederpartij vrijwaart Weiso Projecten, en de door Weiso Projecten ingeschakelde derden, voor eventuele aansprakelijkheden ten opzichte van derden die schade lijden door de uitvoering van de Overeenkomst.
Deze vrijwaring geldt ook voor het intellectuele eigendom dat mogelijk berust op door de Wederpartij aangeleverde of door Weiso Projecten opgeleverde materialen, gegevens, beelden, animaties of anderszins.
15.2 Als de Wederpartij enig resultaat, verkregen van Weiso Projecten, gebruikt of toepast, of derden in de gelegenheid stelt deze te gebruiken of toe te passen, dan vrijwaart de Wederpartij Weiso Projecten voor elke aansprakelijkheid ten gevolge van schade geclaimd door de Wederpartij en/of derden.
 

16. Eigendomsvoorbehoud
16.1 Alle door Weiso Projecten in het kader van de Overeenkomst geleverde (deel)producten blijven eigendom van Weiso Projecten totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Weiso Projecten gesloten Overeenkomst(en) volledig is nagekomen, met dien verstande dat voor het intellectueel eigendom het bepaalde in artikel 13 van toepassing blijft.
16.2 De Wederpartij is niet bevoegd deze zaken te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Het is de Wederpartij niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen.
16.3 De Wederpartij geeft bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Weiso Projecten en de door Weiso Projecten aan te wijzen derden om bij de uitoefening van de eigendomsrechten van Weiso Projecten al die (digitale en fysieke) plaatsen te betreden waar de eigendommen van Weiso Projecten zich bevinden en de zaken terug te nemen. De Wederpartij dient Weiso Projecten direct in te lichten als zij in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
 

17. Intellectuele eigendom en auteursrechten
17.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Weiso Projecten zich de rechten en bevoegdheden voor die Weiso Projecten toekomen op grond van de Auteurswet en de wet op de naburige rechten. Weiso Projecten behoudt altijd alle rechten op de door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, animaties, designs en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Voor zover een dergelijk intellectueel eigendomsrecht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Weiso Projecten daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.
17.2 Alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan in de uitvoering van de Overeenkomst berusten uitsluitend bij Weiso Projecten en mogen zonder voorafgaande toestemming van Weiso Projecten niet geheel of gedeeltelijk in enigerlei vorm worden gereproduceerd of nagemaakt. De Wederpartij mag het ook niet ter beschikking stellen anders dan voor het doel waarvoor het door Weiso Projecten is verstrekt.
17.3 Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de opgeleverde materialen te verwijderen of te wijzigen.
 

18. Onderzoeksplicht en reclamering
18.1 De door Weiso Projecten te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De Wederpartij dient het door Weiso Projecten opgeleverde direct op het moment dat de zaken haar ter beschikking worden gesteld te (doen) onderzoeken, waarbij dient te worden vastgesteld of de kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten dienen binnen 7 dagen na oplevering schriftelijk door de Wederpartij aan Weiso Projecten te worden gemeld. De Wederpartij dient Weiso Projecten in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken.
18.2 Eventuele onzichtbare gebreken dienen direct, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking, schriftelijk aan Weiso Projecten worden gemeld. De Wederpartij dient Weiso Projecten in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
18.3 Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als afzonderlijke levering beschouwd.
18.4 Er kunnen verschillen bestaan in de uiterlijke kenmerken tussen het geleverde product/ontwerpen en eerdere afbeeldingen, schetsen e.d. die zijn getoond door Weiso Projecten zoals bijvoorbeeld de kleurtint of de vorm. Deze verschillen bieden geen grond voor reclamatie.
18.5 Bij vaststelling dat er sprake is van een gebrek en bij tijdige reclamering, zal Weiso Projecten het gebrek binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving daarvan door de Wederpartij vervangen of herstellen.
18.6 Het indienen van klachten ontslaat de Wederpartij nooit van diens afname- en betalingsverplichting ten opzichte van Weiso Projecten.
18.7 Bij niet-tijdige melding van een gebrek/klacht komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.
18.8 Als het geleverde na oplevering wat betreft de aard en/of samenstelling niet volgens de gebruiks- of toepassingsvoorschriften is gebruikt en/of als de Wederpartij zelf wijzigingen aan het geleverde heeft (laten) verricht(en), vervalt elk recht op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.
18.9 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ten opzichte van Weiso Projecten en de door Weiso Projecten bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, die niet onder het toepassingsbereik van de klachtplicht vallen, bedraagt één jaar.
 

19. Privacy
Weiso Projecten is bekend met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en houdt hiermee rekening bij het verwerken van de (persoons)gegevens van de Wederpartij. Er worden geen (persoons)gegevens gedeeld met derden, tenzij (i) dit nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst; of (ii) Weiso Projecten een wettelijke plicht heeft om de (persoons)gegevens te delen; of (iii) Weiso Projecten hiervoor expliciete toestemming heeft gekregen van de Wederpartij; of (iv) als een van de andere rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van toepassing is. Als de Wederpartij besluit om persoonsgegevens van derden aan Weiso Projecten te verstrekken, dan dient de Wederpartij zorg te dragen voor een passende verwerkersovereenkomst die voldoet aan de gestelde eisen in de AVG.

 

20. Toepasselijk recht en geschillen
20.1 Op alle rechtsbetrekkingen met Weiso Projecten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
20.2 De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Weiso Projecten is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
20.3 Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil onderling op te lossen.